امروز: چهارشنبه 30 بهمن 1398 برابر با 19 فوریه 2020

سه شنبه, 29 بهمن 1398 10:35

تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد.قیمت تمام سکه بهار آزادی پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و هفت میلیون ريال ، ربع سکه بهار آزادی شانزده میلیون و دویست هزار ريال اعلام شده است

دوشنبه, 28 بهمن 1398 11:03

نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت تمام سکه و ربع سکه تغییری نکرد. قیمت تمام سکه بهار آزادی پنجاه و دو میلیون ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و هفت میلیون ريال ، ربع سکه بهار آزادی شانزده میلیون ريال اعلام شده است

یکشنبه, 27 بهمن 1398 14:07

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .قیمت تمام سکه بهار آزادی پنجاه و دو میلیون ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و شش میلیون و پانصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی شانزده میلیون ريال اعلام شده است 

شنبه, 26 بهمن 1398 11:27

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد . قیمت تمام سکه بهار آزادی پنجاه و یک میلیون ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و شش میلیون ريال ، ربع سکه بهار آزادی شانزده میلیون  و ششصد هزار ريال اعلام شده است

یکشنبه, 20 بهمن 1398 11:15

سکه امروز در بازار رشت ارزان و طلا گران شد .قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل و نه میلیون و هفتصد و هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و پنج میلیون ريال ، ربع سکه بهار آزادی پانزده میلیون  و دویست هزار ريال اعلام شده است

پنج شنبه, 17 بهمن 1398 10:43

تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل و نه میلیون و هفتصد و ده هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و پنج میلیون و چهارصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی پانزده میلیون  و سیصد هزار ريال اعلام شده است

سه شنبه, 15 بهمن 1398 11:34

تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و ربع سکه گران شد.قیمت تمام سکه بهار آزادی چهل و نه و نهصد و هفتاد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و پنج میلیون و پانصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی پانزده میلیون  و پانصد هزار ريال اعلام شده است

دوشنبه, 14 بهمن 1398 12:58

تمام سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.قیمت تمام سکه بهار آزادی پنجاه میلیون و صد هفتاد هزار ریال ، نیم سکه بهار آزادی بیست و پنج میلیون و چهارصد هزار ريال ، ربع سکه بهار آزادی پانزده میلیون  و چهارصد هزار ريال اعلام شده است

 

اخبار برگزیده

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه اخبار رشت

اخبار گوناگون

انتخاب مخاطبین

حالت های رنگی