امروز: یکشنبه 06 مهر 1399 برابر با 27 سبتامبر 2020

اخبار ویژه

سه شنبه, 25 فروردين 1394 ساعت 09:02

بهترین معیار سنجش مدیران کارآمد استان در ابتدای سال 94

نوشته شده توسط

یاداشت/ رشت پرس ،در ابتدای سال 94 همگام با نام گذاری سال بعنوان دولت وملت ، همدلی وهمزبانی این موهبت و فرصت برای گیلان پیش آمد که هیئت دولت در اواخر فروردین ماه به گیلان سفر کنند ودر سفر خود نویدآور سالی پربار وبا برنامه ریزی را برای استانی رقم بزنند که همگان آنرا سرزمین فرصتها مینامند...سرزمینی که در لفاف سبزی خود شاید بسیاری از اندیشه های به خواب زده  کسانی را که به موضوعات اساسی و توانمندی های واقعی استان اشراف ندارند پوشش میدهد و در فضایی ظاهری شاید به طریقی فرضیه سوپاپ اطمینان عملکردی اینگونه افراد باشد. استانی که به جرات میتواند سرزمین فرصتهای مهجور نامید تا سرزمین فرصتها ، زیرا همین بیگانی و نشناختن فرصتهای موجود اگر درمسیری هدایت شده وبرنامه ریزی شده ساماندهی نشود چه بسا سبب ازبین رفتن امکانات وزیربناهای توسعه ومنابعی بسیار ارزشمندخواهدشد.

همیشه با حضور اعضای هیئت دولت به هر استانی این فرصت بعنوان یک فرصت طلایی برای مدیران اجرایی استان ایجاد میشود که برای برنامه ها و اهداف پیش بینی شده خود سناریو متفاوتی داشته باشند.وقتی سازمان یا بنگاه دولتی در چارچوب برنامه های درازمدت وکوتاه مدت یا برنامه های اجرایی سالانه خود اهداف را خوب طوری پیش بینی ننماید که در عمل در عرض همدیگر باشند یا نتوانند در گذار چنین فرصت بزرگی شتابنده توسعه خودرا نیابند حتما درشرایط عادی هم نمیتوانند بار سخت این مقصد را به منزل ببرند. حضور مدیرانی برنامه ریز وبرنامه ساز در چنین میادین فرصت دار که باحضور رئیس جمهور وسفرهیئت دولت همراه باشد نه تنها سردرگمی اجرایی رخت بر میبندد بلکه سازوکارهایی طراحی میشود که بتواند درمسیر تحقق اهداف پیش بینی شده اهداف گسترده تر وبیشتری ایجاد شوند.

مطمئنا مدیران اجرایی موفقترند که فاصله هدف گذاری خودرا در برنامه های عادی و درهنگام موجهه با این فرصتها خوب شناسایی و پیش بینی کنند.اینکه از این فرصت بعنوان اثرالقایی مثبت استفاده نشود شاید از بزرگترین ضعفها و کاستیهای یک مدیر اجرایی است. چنین فرصتهایی در طی چندین سال هم پیش نخواهد آمد که چه بسا در زمان عمرمدیریتی کسی دوباره تکرار نشود.بنابراین مدیران اجرایی بایستی عیارخودشان را درچنین مواقعی نشان دهند.

یک مدیراجرایی در چنین مواقعی نباید دنبال اجرای برنامه های روتین شده و روزمره خود باشد، یا نباید دنبال شاخصهایی باشد که فقط در سایه فعالیتهای وظیفه مندی و رضایت مدیران بالادستی اقدامات لازم را مدنظر قرار دهد و از منابع ومصارف بودجه های تکلیفی و سالانه خود دراجرای چنین فرصتهایی هزینه نماید.. اینکه فقط در چنین حالتهایی با پرکردن جداول محض گزارشی و تیتروار وپیشنهاد بدون ضمانت اجرایی یا تدوین طرحهایی که توجیهات اقتصادی لازم را ندارند یک مدیر درصدد انجام وظایف روزمره باشد مطمئنا نمیتواند رفع مشکلات اصلی استان را شتاب دهد.در چنین فرصتهایی است که عیار مدیران اجرایی مشخص میشود.

توجه داشته باشیم که علاوه برموارد فوق نامگذاری سال 94 هم مصادف شده با این اتفاق مهم وهمین مسئله پررنگی وحساسیت موضوع را دوچندان میکند.بنابراین چندنکته در اجرای این فرایند و تحقق اهداف فرصت پیش آمده مهم است که بارها در رفع تنگناهای توسعه استان بیان شده است :

-          درنظر داشته باشیم که منطق ادبیات توسعه در این مسیر بایستی تعریف دقیقی داشته باشد. متاسفانه درشرایط موجودبا همین منطق این معیارها جداگانه ، یکسونگرو درعرض همدیگر وخارج ازاولویت بخشهای اقتصادی در راستای هم قرار ندارند، این نوع نگرش میتواند مسیر توسعه را دچار اشکال وخطاهای بیشتری میکند. نباید دراین فرصت پیش آمده دنبال چنین سازوکاری بود.

-          به هیچوجه منطقی نخواهد بود که درمسیر برنامه های توسعه ، رویکردهای بخش نگری محض ایجادگردد توسعه صنعت بدون کشاورزی یا کشاورزی بدون صنعت و توسعه این دوبخش بدون درنظر گرفتن زنجیره های بخش خدماتی و گردشگری استان و یا سایر پتانسیلهای موجود امکان پذیر نیست یا از منظری دیگر توسعه شهر بدون توسعه روستا و توسعه روستا بدون توسعه شهر ره به جایی نمی برد. خلط مباحث چنین انجرافات و خطاهای زیادی ایجاد میکند.

-          استان گیلان بیش از 1000 طرح نیمه تمام بزرگ دارد که بطور متوسط دنبال ساز وکار تکمیل است. تکمیل واجرای چنین طرحهایی به طور متوسط درحدود 10000 شغل مولد وپویا به دنبال دارد که میتواند با تزریق سرانه اشتغال سرمایه گذاری 1000 میلیون ریال آنها را به اشتغالهای ضربتی تبدیل کرد.این طرحها عمدتا دارای تعریف و توجیهات اقتصادی لازم میباشد که اگر درصدی از این طرحها موردنظر قرار گیرند میتواند فرایند توسعه استان را شتاب بیشتری دهند. تا زمانی که تکلیف این گونه طرح‌های نیمه تمام و دارای اولویت مشخص نشود لازم نیست طرح‌های جدید را مورد بررسی قرار داد.بنابراین با اندکی بررسی مجدد و نیازسنجی جدیدتر میتوان زمینه های اجرایی آنها را به شیوه مطلوبتری انجام داد تا با این پروسه فرصتهای شغلی موردنیاز با سرانه سرمایه گذاری کمتری در زمانهای کوتاهتر ایجادشود. دقت کنیم که این طرحها عمدتا شناسنامه های مشخصی داشته و خارج از توانمندیها وظرفیت های باالقوه استان که از دیدگاههای زنجیره های تامین وتوزیع منابع خود بیرون نیستند انتخاب شوند.دربخش صنایع تبدیلی کشاورزی برای ایجاد اشتغال ضربتی لازمست در دوبخش کار شود یک تکمیل طرح های نیمه تمام و فعالسازی مجدد کارگاههای دارای پروانه بهره برداری که 100 طرح نیمه تمام در بازه های پیشرفت فیزیکی با میانگین 40 درصدمیباشد که نیازمند 1250 میلیارد ریال تسهیلات بوده که در صورت تحقق میتواند حدود 1500 شغل مولد ایجاد نماید. ضمنا حدود 30 واحد غیرفعال یا نیمه فعال صنایع تبدیلی برای فعالشدن نیازمند 150 میلیارد ریال تسهیلات میباشد که درصورت تحقق میتواند حدود 300 شغل ایجادشده قبل را حفظ نماید.

-          غیر از این موارد بخش عمده ای از کارگاههای تولیدی استان وجوددارند که به لحاظ ضعف بنیانهای اقتصادی و مشکلات نقدینگی و سایر مشکلات ، ظرفیتهای اقتصادی خالی دارند که یا غیرفعال هستند یا درحاشیه های امنیت کمتر سود و نهایتا فعالیت ناقص و اشتغال کمتری کارکنند. تزریق سرمایه درگردش و رفع تنگناهای اقتصادی و مدیریتی این واحدها باعث میشود تا با حدوداطمینان فراخور و بالاتری حلقه های مفقود توسعه بویژه در بخش اشتغال سریعتر مرتفع شود.

-          بنابراین دو راه حل کوتاه مدت تکمیل طرحهای نیمه تمام و حفظ اشتغال و رفع مشکلات طرحهای راکد و با ظرفیت خالی میتواند مرهمی باشد بر التیام کهنه مشکلات بیکاری و ظرفیتهای خالی تولید در استان

بنابراین جا دارد تا مدیران ارشد استان توجه داشته باشند مدیرانی که بین برنامه های عادی خود وبرنامه های چنین فرصت بدست آمده ای طرحها وپروژه های متهورانه ارائه نکنند و در تدوین وبزرگنمایی برنامه های عادی خود در قالب بودجه و تسهیلات روتین خود سعی بر اجرا دارند نمیتوانند مشکلات و دغدغه های عمومی استان را که همان مشکل توسعه بویژه اشتغال است را مرتفع نمایند. امیداست با درایت و تصمیم گیری همه جانبه مسئولین ارشد ، نماینده های محترم و عضو ارشد گیلانی هیئت دولت استان با بهره گیری از پتانسیل نیروهای متخصص و فراخوان نخبگان و سرمایه گذاران موجود، زمینه سازی این یکپارچگی توسعه فراهم گردد.

چشمان ناظر وتیزبین ارشد استان به شتاباننده ها وکاتالیزورهای توسعه چنین فرصتهایی توجه داشته باشند....این میتواند بزرگترین محک جدی مدیران اجرایی پس از سفر کاروان تدبیر وامید باشد.

یاداشت / قاسم جواد زاده مقتدر

انتهای پیام 083458

 

صفحه1042 از1170

مشروح اخبار


با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه اخبار رشت

اخبار گوناگون

انتخاب مخاطبین

حالت های رنگی